Instal·lacions

 

Taller d'Automoció

Taller dotat amb tot l'equipament necessari per a desenvolupar les activitats vinculades als treballs de diagnosi, manteniment i reparació de mecanismes i sistemes de vehicles.Permet desenvolupar els treballs de diagnosi, manteniment i reparació del motor i els seus sistemes auxiliars, i dels sistemes de transmissió, frenada, direcció i suspensió. Aixi mateix també ha de permetre realitzar les tasques bàsiques de mecanització.

Aula Polivalent

Aula equipada amb el material didàctic i audiovisual necessari, la documentació i bibliografia i els equips informàtics per al tractament de la informació.Facilita les exposicions teòriques, els debats i el tractament de les informacions i dades experimentales obtingudes

Laboratori de circuits

Area dotada amb l'equipament necessari per a realitzar assaigs i experimentacions en les tecnologies bàsiques per al coneixement dels circuits del vehicle. Permet desenvolupar experiències i assaigs en el camp de l'electricitat i l'electrònica.

Laboratori de sistemes

Area dotada amb l'equipament necessari per a realitzar assaigs i experimentacions en les tecnologies bàsiques per al coneixement dels sistemes del vehicle. Permet desenvolupar experiències i assaigs en el camp de la hidràulica i la pneumàtica.

Taller de mecanització

Taller dotat amb tot l'equipament necessari per a desenvolupar les tasques bàsiques de mecanització, soldadura i utilització de màquines-eines.

Aula d’informàtica

Aula equipada amb el mobiliari informàtic per a la utililització del programari específic del cicle. Permet desenvolupar simulacions i assaigs en el camp de la electrònica i la pneumàtica.

Aula de Dibuix

Aula equipada amb el mobiliari per a la realització del dibuix tècnic específic d’automoció. Realització d’acotaments, seccionats i acoblaments de peces.